Ривожланиш стратегияси

Акциядорлик жамиятининг 2016 йилга мўлжалланган бизнес режасини юклаб олиш

Акциядорлик жамияти инвестицион лойи=асини юклаб олиш

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамиятининг 2020 йилга мўлжалланган бизнес режаси

юклаб олиш

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамиятининг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режаси

юклаб олиш

“NEFT TA’MINOT” акциядорлик жамиятининг 2022 йилга мўлжалланган бизнес режаси

юклаб олиш